MY WYBIERAMY
DZIAŁANIE!

A TY?

ZNAJDŹ PRACĘ

I PODNIEŚ SWOJE KOMPETENCJĘ!

WYBIERAM DZIAŁANIE!

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekty „Wybieram działanie 2” , "Wybieram pracę" oraz "Czas na aktywność", których zadaniem jest umożliwienie uczestnikom powrót lub wejście na rynek pracy.


Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców miasta oraz gminy Olsztyn, Kętrzyn, Reszel.


NA CZYM TO POLEGA?

Zdobywaj nowe kompetencje

W ramach projektu przewidziano szereg działań, które umożliwią uczestnikom wejście lub powrót na rynek pracy.

Szkolenia dopasowane do twoich zainteresowań

Wspólnie z doradcą zawodowym wybierzecie tematykę szkoleń, która będzie odpowiadać twoim zainteresowaniom.

Czas trwania projektu wynosi rok, natomiast zajęcia odbywają się w trybie pon.-piąt. Za każdą godzinę szkolenia wypłacimy Ci 8,77 zł brutto.

W trakcie trwania projektu zachowasz prawo do świadczeń socjalnych!

Płacimy za Twoją naukę

Projekt jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo zwracamy koszty dojazdów!

Bezpłatny projekt

Dla dzieci uczestników projektu zapewniamy opiekę wykwalifikowanych pedagogów..

Zapewnimy opiekę dla Twoich dzieci

Po ukończeniu projektu zapewniamy 3 miesięczny, płatny staż w wysokości 1017,40 zł brutto.

Gwarancja płatnego stażu

A) Reintegracja społeczna:

Zajęcia indywidualne:

•Diagnoza – celem jest zdefiniowanie problemów uczestników

•Opracowanie indywidualnych planów pomocy osobie/rodzinie

•Konsultacje psychologiczne
•Wsparcie coach-a

•Wsparcie Terapeuty TSR


Treningi

•Trening umiejętności społecznych

•Trening motywowania do zmiany

•Trening umiejętności wychowawczych – Szkoła dla Rodziców oraz Program Rodzina

•Trening kontroli złości

•Trening autoprezentacji

•Grupowe zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje

•Wyjazd integracyjny

•Wyjścia do teatru, kina, na basen


B) Reintegracja zawodowa:

•Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

•Warsztaty samodzielności

•Kursy zawodowe

•Warsztaty z obsługi komputera

•Kurs języka angielskiego

•Promowanie idei wolontariatu

•Staże zawodowe - 3 miesiące – w ramach staży sfinansowane będą Badania lekarskie do staży, Stypendia stażowe (1017,40 zł brutto łącznie z należnymi składkami i należnymi składkami Uczestnika), Ubezpieczenie NNW

•Wolontariat


PROGRAM PROJEKTU

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o:

•Miejsce zamieszkania: miasto oraz gmina Olsztyn, Kętrzyn, Reszel


•Wiek: 15-64 lata


•Zagrożenie wykluczeniem społecznym z przynajmniej jednego z poniższych powodów:

-osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 930 zpóźn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

-osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U.              2011 r. nr 43, poz. 225 z poźn. zm.);

-osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające                trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011          r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 575 z poźn. zm.);

-osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości         zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. 2014 r.               poz. 382 z późn. zm.);

-osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,          o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2156, z                  późn. zm.);

-osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy oz dnia 27 sierpnia 1997 r. o            rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2011r. nr 127,poz.          721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994         r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 546 z późn. zm.);

-rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze          względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;•osoby niesamodzielne;

-osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

-osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa).  PROCES REKRUTACJI

Każdorazowo rekrutacja będzie przebiegać w następujący sposób:


•Złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami/zaświadczeniami (załącznik nr 1 do Regulaminu);

•Weryfikacji danych umieszczonych w formularzu rekrutacyjnym (Załącznik 2 do Regulaminu) ;

•Wypełnienie przez uczestnika projektu poniższych dokumentów:


-Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu);

-Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 4 do Regulaminu);

-Podpisanie „Zakresu danych osobowych” (załącznik nr 5 do Regulaminu).

Regulamin oraz załączniki do regulaminu zostaną przesłane mailem po zapisaniu się na projekt za pośrednictwem formularza rejestracyjnego

ZAPISZ SIĘ!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Zapis do projektu jest bezpłatny!

Wypełnij formularz

Chętnie się z Tobą skontaktujemy!